Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.onglazz.sk.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti TONKS s.r.o., so sídlom Boženy Antonínové 52/2, identifikačné číslo: 09893644, DIČ CZ09893644, zapísané v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Brne, oddiel C, vložka 115902 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestenej na internetovej adrese www.onglazz.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).1.2. Ustanovenia odchyľujúce sa od obchodných podmienok je možné zjednať v rámci individuálnej kúpnej zmluvy. Odchyľujúce sa dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Za uzavrenie kúpnej zmluvy sa považuje uskutočnenie objednávky kupujúcim. Kliknutím na „Dokončiť objednávku“ súhlasí kupujúci so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú dostupné na nahliadnutie na webe.1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.2.2. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmezená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.2.3. Webové rozhranie obchodu tiež obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.2.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 2.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci po personalizácii produktu do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),2.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a2.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“). 2.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická pošta kupujúceho“).2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).2.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.2.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavrením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: prostredníctvom platobného systému Gopay; ApplePay; Paypal, bankovým prevodom, na dobierku 3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.3.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 3.4 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.3.4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianského zákonníka sa nepoužije.3.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.3.6. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vo forme akceptačného a sumarizačného e-mailu vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru v uzavrenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil jeho pôvodný obal. 4.1.1. Pri platbe na dobierku nie je možné dopravnou spoločnosťou garantovať, že si kupujúci tovar prevezme, aj keď je povinný tak spraviť podľa bodu 4.1 týchto VOP. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s výrobou, balením a dopravou tovaru, keďže bol nevratne upravený podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu. Obvykle sú tieto náklady stanovené vo výške 16 EUR (šestnásť eur), ktoré môže predávajúci po kupujúcom vymáhať. Iným spôsobom riešenia pri nevyzdvihnutí objednávky zasielanej na dobierku je opätovné odoslanie na vlastné náklady predávajúceho, avšak v takomto prípade je požadovaná po kupujúcom úhrada objednávky predom 4.2 Kupujúci berie na vedomie, že vzhľadom na povahu predávaného tovaru nie je možné reklamovať zlomenie či rozbitie zakúpeného tovaru, ku ktorému došlo iným spôsobom ako chybou dopravcu. Predávajúci tovar pred odovzdaním do prepravy riadne označí ako krehký, a to priamo na prepravnú krabicu. Týmto krokom považuje kupujúceho za riadne informovaného o povahe zakúpeného tovaru. Iné chyby, ako napríklad znečistenie, či chybne vytlačené údaje na tovare je možné reklamovať štandardným spôsobom viď čl. 4.1 a ďalej čl. 6.1-6.10.4.3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 4.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota od dňa prevzatia posledného dodania tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. ‘Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzkovne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho: obchod@onglazz.sk 4.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.4.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, ak nebolo dohodnuté inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim aj iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo dokáže, že tovar predávajúcemu odoslal.4.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.4.7. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu čiastku bez zbytočného odkladu, a to rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal, ak nebolo dohodnuté inak.4.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.4.9. Kupujúci berie na vedomie, že tovar ponúkaný predávajúcim (sklenené plakety s potlačou) je dekoráciou, ktorá je určená do interiéru. Reklamácia tovaru nebude kupujúcemu uznaná, ak plaketu vystaví pare, vlhkosti či ďalším prírodným vplyvom a taktiež pokiaľ kupujúci plaketu prechovával v akýchkoľvek vonkajších priestoroch, následkom čoho došlo k jej poškodeniu. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že plaketu je nutné čistiť výhradne suchou handričkou. Čistenie mokrou handričkou môže poškodiť konkrétne zadnú stranu plakety, na ktorej sa nachádza vrstva tlače. V prípade poškodenia plakety pri čistení mokrou handričkou predávajúci znova nie je povinný reklamáciu kupujúceho uznať. Informácie z bodu 4.9. môže kupujúci okrem VOP nájsť aj v sekcii často kladených otázok priamo na webovej stránke www.onglazz.sk a nie sú mu žiadnym spôsobom zatajované.

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.5.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.5.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade nájdenia porušenia obalu, svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.5.5. Kupujúci má pri procese objednávky možnosť zvoliť “Osobný odber” ako preferovaný spôsob vyzdvihnutia objednávky. V takom prípade nebude tovar odovzdaný prepravcovi ale prichystaný na osobný odber na adrese prevádzky OnGlazz: Hlavní 108, A1 Park Lelekovice, 664 31, Česká Republika. Kupujúci o tom bude oboznámený prostredníctvom e-mailu. Objednávka bude na vyzdvihnutie pripravená po dobu 14 dní od jej uskladnenia na prevádzke. Potom bude v prípade nevyzdvihnutia kupujúcim z kapacitných dôvodov zrušená. Kupujúci môže v takomto prípade spätne odstúpiť od kúpnej zmluvy, avšak musí predávajúcemu uhradiť poplatok vo výške 16 EUR za každú sklenenú plaketu v objednávke za účelom pokrytia výrobných nákladov na nevyzdvihnutú objednávku.5.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá závady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal: 6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali,6.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,6.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,6.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a6.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 6.3. Ak sa prejaví chyba v priebehu štrnástich (14) dní od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.6.4. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe štrnástich (14) dní od prevzatia.6.5. Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.6.6. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcemu ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti za chyby (v zmysle ustanovenia § 2166 občianskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na prevedenie opravy. S výnimkou prípadov, kedy je na prevedenie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkovni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vyriešenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobu vyriešenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na prevedenie opravy.6.7. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä telefonicky na čísle + 420 720 411 988 alebo elektronickou poštou na adrese obchod@onglazz.sk6.8. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Spravenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.6.9. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 6.2 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčastí má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci od zmluvy neodstúpi, alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.6.10. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

7. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.7.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.7.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@onglazz.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.7.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.7.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on- line).7.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.7.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely jednania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

9.1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, že by dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je možné sa zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).10.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.10.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.10.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie TONKS s.r.o., Boženy Antonínové 52/2, 621 00 Brno, adresa elektronickej pošty obchod@onglazz.sk, telefon +420 720 411 988. V Brně dne 1. októbra 2023TONKS s.r.o.