Informácie o spracovaní osobných údajov

1. Základné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osob v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je TONKS s.r.o. IČ 09893644 so sídlom v Brne, Boženy Antonínové 52/2, zapísaný/á v živnostenském registri vedenom JUDr. Dobromila Macháčková (ďalej len: „správca“).1.2. Kontaktné údaje správcu sú: adresa: Brno, Boženy Antonínové 52/2, 621 00e-mail: obchod@onglazz.sktelefon: +420 720 411 988 1.3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priaamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor.1.4. Správca nemenoval povereníka na ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky: meno a priezvisko e-mailová adresa fakturačná adresa poštová adresa telefón 2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodních oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 3.2. Účelom spracovania osobných údajov je: vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť, plnenie právnych povinností voči státu, zasielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingových aktivít. 3.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávania údajov

4.1. Správca uchováva osobné údaje: po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: podieľajúce sa na dodaní služieb a tovaru na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, prevádzkovateľ platobnej brány (GoPay.cz) 5.2. Zaisťujúce marketingové služby.5.3. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

6. Spracovatelia osobných údajov

6.1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom

7. Vaše práva

7.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte: právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR, právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR, právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 7.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

8. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

8.1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.8.2. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.9.2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli. V Brne dňa 4. februára 2021TONKS s.r.o.